VEDTÆGTER FOR FAABORG MUSIKFORENING


 1. Foreningens navn er Faaborg Musikforening. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune.
 2. Foreningens formåI er at afholde koncerter og andre musikalske arrangementer.
 3. Foreningen er åben for alle. Medlemskabet ophører ved skriftlig udmeldelse. Skriftlig udmeldelse modtaget før 1. december har virkning for efterfølgende kalenderår.
 4. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.
 5. Bestyrelsen fastsætter entré for adgang til foreningens arrangementer.
 6. Foreningens bestyrelse består af indtil 7 medlemmer. Medlemmerne vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-års periode, dog er valgperioden kun 1 år, hvis det er nødvendigt for at undgå, at mere end halvdelen af bestyrelsen + 1 er på valg det følgende år.
 7. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslaggivende. Bestyrelsen kan handle med bindende virkning for foreningen.
 8. Hvert år senest i maj måned afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske ved annoncering i lokale blade eller ved udsendelse af meddelelse til medlemmerne.
  Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde, såfremt mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det.
  I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.
  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal være tilgængelig for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. For at afgive stemme kræves personlig tilstedevære/se og mindst 3 måneders medlemskab. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde:
  1. Formandens beretning
  2. Kassererens aflæggelse af regnskab
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Valg af revisor
  5. Eventuelle forslag til behandling
 9. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan dog give formanden og kassereren adgang til at tegne foreningen alene på nærmere angivne områder.
 10. Til ændring af foreningens vedtægter samt til beslutning om ophævelse af foreningen kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Opløses foreningen, skal en eventuel formue anvendes til kulturelle formåI efter kommunalbestyrelsens godkendelse eller bestemmelse.

Vedtaget på ordinær generalforsamling 20. maj 1999 og ekstraordinær generalforsamling 7. juni 1999.

DENNE SÆSON

SCHUBERT

24. oktober til 14. november 2022

Ole Dahls evner til at fortælle musikhistorie kan blive ved med at overraske. Hans foredrag er utroligt populære, og man kan roligt glæde sig til den kommende række om Franz Schubert, der kom til at leve et meget produktivt, men alt for kort liv.
Med en kombination af lyd, billeder, video og grafik vil Ole Dahl gå i dybden med eksempler fra fire af de mange genrer, som denne komponist mestrede.


Læs mere

NYTÅRSKONCERT ENSEMBLE STORESTRØM

Lørdag d. 21. januar 2023 kl. 15.00

Storstrøm byder 2023 velkommen.
Ensemblet, der til dagligt hører hjemme i det nye center for kunst og musik KUMUS ved Fuglsang Kunstmuseum, blev dannet i 1991 og består af otte højt profilerede kammermusikere i en hel særlig sammensætning, nemlig tre strygere, tre blæsere, en pianist og en harpenist.


Læs mere

TRIO VITRUVI

Onsdag den 9. november 2022 kl. 19.30

Trio Vitruvi er kendt som en af landets mest interessante klavertrioer, og anmeldere fra hele verden roser dem til skyerne.
Trioen består af Niklas Walentin, violin, Alexander McKenzie, klaver, og Jacob la Cour, cello.
De har spillet sammen siden 2013, hvor de optrådte ved Festspillene i Mecklenburg-Vorpommern. Året efter vandt de både publikumsprisen og årets P2-pris, og siden er det blevet til mange flere.


Læs mere

RISING STARS

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.30

Tredje gang er lykkens gang. Covid forhindrede de to første forsøg. Men nu sker det.
Faaborg Musikforening har en lang tradition for at præsentere næste generations musikere, før de for alvor når den internationale stjernehimmel. Rising Stars koncerten er ingen undtagelse. De tre unge musikere er nogle af de største talenter i Danmark i øjeblikket: Anna Agafia, violin, Elias Holm, klaver, og Jonas Frølund, klarinet.


Læs mere

NORDISK JUL 2022

Torsdag den 8. december 2022 kl. 19.30

Lyse nordiske toner, smukke tekster og en helt fantastisk stemning. Alle ingredienser er til stede, når Helene Blum og Harald Haugaard spiller julen ind. Publikum ved det, for den efterhånden traditionsrige julekoncert i Helios Biograf & Kulturhus er blevet et tilløbsstykke, hvor man skal skynde sig for at få billet.Læs mere

V COLORIS

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.30

Musik kan have mange farver. Det er et af de grundlæggende holdninger bag den unge blæserkvintet V Coloris, og derfor er navnet også valgt med omhu.
Kvintetten er et forholdsvist nyt ensemble med rod i mange forskellige kulturer og nationaliteter. De kombinerer folkemusik og moderne musik til en spændende ny cocktail, der har givet dem mange rosende ord med på vejen.


Læs mere